บุคลากร

รูป/E-mail ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา

preeyanan.sit@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ : อาจารย์) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ปริญญาตรี : คอ.บ. เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ปริญญาโท : วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ปริญญาเอก : Ph.D. (Rural Development)
central luzon state university


natt_bs@hotmail.com
นายณัฐ ทานตวณิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัย) (งบแผ่นดิน) รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒน บางแสน


ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


buddy_aae@hotmail.com
นางสาวอรัญญา ประสพสิน นักวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

taz_4797@hotmail.com
นางสาวจันทร์เพ็ญ
ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจการบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


siriwan_butsara@hotmail.com
นางสาวสิริวรรณ บุษรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
ประจำกลุ่มงานแผนงาน

ปริญญาตรี : การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน(บริหารธุรกิจบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


nithinan.n@rbru.ac.th
นางนิธินันท์ นพฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
ประจำกลุ่มงานงบประมาณ ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

supass.jan@gmail.com
นางสาวสุภัสสร รุ่งเรืองผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
ประจำกลุ่มงานงบประมาณ

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยบูรพา

putcharee.s@rbru.ac.th นางพัชรีย์ เสนาคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลูกจ้างชั่วคราว)
(งบรายได้)
ประจำกลุ่มงานงบประมาณ ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ratchanee.a@rbru.ac.th
นางสาวรัชนี อธิบาย นักวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
ประจำกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

yotin_c@hotmail.com
นายโยธิน ทรัพย์เจริญ นักวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


orapin.123@hotmail.com
นางสาวอรพิน พิมพ์ดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต(เอกการจัดการทั่วไป
การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาการจัดการคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

witawas.w@rbru.ac.th นายวิทวัส วรรณประภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
phannapa.s@rbru.ac.th นางสาวพรรณนภา สพโชค นักวิชาการ
ยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบรายได้)
หัวหน้ากลุ่มงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ - IBM)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

thipawan2014@hotmail.com
นางสาวทิพวรรณ นพฤทธิ์ นักวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปริญญาโท :รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา


wittayanukornwipat @gmail.com
นายวิพัฒน์ วิทยานุกรณ์ นักวิชาการ
(ลูกจ้างชั่วคราว)
(งบรายได้)
ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


kanwara.cys2410@gmail.com
นางสาวกัญญ์วรา ไชยแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี